Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN PRANAH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-PRANAH ngày ….. tháng ..… năm 2021

của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pranah)

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-PRANAH ngày ….. tháng ..… năm 2021

của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pranah)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-PRANAH ngày ….. tháng ..… năm 2021

của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pranah)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-PRANAH ngày ….. tháng ..… năm 2021

của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pranah)

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-PRANAH ngày ….. tháng ..… năm 2021

của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pranah)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

18006227